Zorg voor het verhaal

Zorg voor het verhaal is een geheel nieuw opgezetleerboek voor het pastoraat en de geestelijkeverzorging. In dit boek worden allereerst detheoretische en culturele achtergronden besprokenen komen de voornaamste pastorale modellen tersprake.Dat loopt uit op de keuze voor een narratiefmodel waarin het verhaal van mensen en het verhaalvan God met elkaar verbonden worden. In hetmethodische tweede deel komt het concretepastoraat aan bod: gespreksvoering,gespreksstrategie, het werken met de verhalen en eenmethode van narratieve analyse en theologischereflectie.Tot slot gaat dit deel in op de specifiekpastorale methoden van gebed, bijbellezen en ritueel.In het derde deel worden de levensloop en centraleexistentiële thema’s inhoudelijk uitgewerkt: verlies,schuld en schaamte,woede en geweld, angst enverlangen.Het slothoofdstuk gaat over de pastor zelf.De opzet van het boek is geheel gedacht vanuit devraag wat studenten en beginnende pastores vanuitallerlei christelijke stromingen nodig hebben.Daarombevat elk hoofdstuk verwerkingsopdrachten,veelkleurig casusmateriaal en vragen waarmee menkan toetsen of men de stof beheerst.Daarnaast biedthet ook de ervaren pastor tal van verdiepende envernieuwende inzichten.De uitgebreide bibliografieen de vele verwijzingen maken het boek tot eengrondig naslagwerk.Prof.dr.R.Ruard Ganzevoort doceert pastorale enpraktische theologie aan de Vrije Universiteit en aan deProtestantse Theologische Universiteit (Kampen).Prof.dr. Jan Visser doceerde pastorale psychologie entheologie in Utrecht en was rector van het Oud-KatholiekSeminarie.

Uitgeverij VBK Media

Verschijningsdatum 25-07-2007
U houdt misschien ook van
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief