Waar de morgen gloort en de avond daalt

Dit boek bevat invallen, weloverwogen gedachten of exegetische opmerkingen bij de lofzangen van Zacharias, Maria en Simeon. Deze cantica worden besproken vanuit de context van het getijdengebed in de kloosters.

In het gereformeerde protestantisme hebben naast de 150 psalmen de drie genoemde lofzangen altijd een rol gespeeld. Is het Geneefse Psalter met de daarbij behorende lofzangen misschien bedoeld als het getijdenboek voor de gemeente?
In dit boek wordt ervoor gepleit om de teksten van deze lofzangen – in samenhang met de psalmen – te gebruiken als gebedsteksten die dagelijks (zingend) gebeden kunnen worden. Het vraagt vooral aandacht voor de teksten zelf en wat ze aan gedachten en overwegingen oproepen.
Deze nieuwtestamentische lofzangen hebben een oudtestamentische achtergrond. Daarom komen ook de relatie Oude en Nieuwe Testament, en Kerk en Israël aan de orde.

Ds. J. Groenleer (1949) is emeritus predikant (CGK) te Leiden. Hij publiceerde de dichtbundel ‘Witte kaarsen’ (1998), leverde bijdragen aan ‘Zingend geloven’ en was redacteur van ‘Goed gelovig’.

Uitgeverij VBK Media

Verschijningsdatum 25-03-2016
U houdt misschien ook van
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief